Ullensvang kommune Fysio- og ergoterapiteneste

100% avtaleheimel for fysioterapeut ved Ergo og fysioterapitenesten

100% avtaleheimel for fysioterapeut

 

Ullensvang kommune har ledig 100% avtaleheimel knytt til avdeling ved Helsehuset i Odda. Avtaleheimelen er ein del av helse- og omsorgstenesta i Ullensvang kommune, og er regulert av den til ei kvar tid gjeldande ASA 4313. Fysioterapeuten skal bidra i utviklinga av fysioterapitenesta i kommunen i tråd med gjeldande lovverk, planar og utfordringar i kommunen sine helse- og omsorgstenester. 

Heimelen er ledig frå 01.04.2024.

 

Arbeidsoppgåver 

 • Drifte eit aktivt fysioterapitilbod til innbyggjarane i kommunen.

 • Allmenn fysioterapi. 

 • Utøve pasientbehandling på institutt og, om naudsynt, i heimen.

 • Aktiv og heilskapleg tilnærming til pasientane. 

 • Individuell behandling og gruppetrening. 

 • Tett samarbeid med resten av kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. 

 • Praksis skal utøvast i nært samarbeid med fysioterapeutar i kommunen, ut frå gjeldande kommunale føringar, målgrupper, behandlingstilbod, fordeling av pasientar m.m. Kommunen sine prioriteringsnøklar og venteliste skal nyttast.

 

Kvalifikasjonar 

 • Offentleg godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon.

 • Ynskje om brei og relevant fagleg kompetanse, og klinisk erfaring innan allmenn fysioterapi. 

 • Minimum 5 års arbeidserfaring som fysioterapeut. 

 • Evne til å driva sjølvstendig næringsdrivande fysioterapipraksis. Fordel med erfaring frå privat praksis. 

 • Fordel med erfaring og kjennskap til kommunale fysioterapitenester, og samhandling med øvrige kommunale tenester.  

 • God kjennskap til IKT-verktøy og elektronisk samhandling. 

 • God kjennskap til ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale, og innhaldet i desse.

 • Gode ferdigheiter i norsk, skriftleg og munnleg.

 • Førarkort klasse B.

 • Politiattest vert kravd før tilsetjing, jmf. Lov om helsepersonell § 20 a.

 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 • Evne til å samhandle og arbeide tverrfagleg med tenesteytarar i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta.  

 • God rolleforståing mtp å vere ein del av kommunen si helse- og omsorgsteneste. 

 • Sjølvstendig, fleksibel og strukturert.

 • Systematisk, ryddig og påliteleg i drift av avtaleheimelen.

 • Det er forventa at fysioterapeuten bidreg til å driva utviklingsarbeid i tenesta, og ha interesse for framtidsretta tenesteyting. 

 • Engasjement for å skape og forme ein god praksis.

 • Det er forventa at du yter kunnskapsbasert fysioterapi, og held deg fagleg oppdatert gjennom jamlege kurs og kompetanseheving.

 • Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tildeling av avtaleheimel. 

 

Anna

 • Ullensvang kommune stiller krav om bruk av journalsystemet Physica, eller det til ei kvar tid gjeldande journalsystem som vert nytta i kommunen.

 • Tildeling og overdragelse av avtaleheimel skjer etter vilkår som går fram av ASA 4313. 

 • Praksis skal til ei kvar tid drivast etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester, ASA 4313, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale og kommunen sitt planverk for helsetenester.

 

Velkomen som søkjar! 

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.03.2024

Arbeidsstad:

Odda

Kontaktpersonar:

Maren Espedal Miille

mob: +47 473 61 915

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: