Ullensvang kommune Rabben barnehage

100% fast stilling som barnehagelærar i Rabben barnehage

100% fast stilling som barnehagelærar i Rabben barnehage

Ullensvang kommune har ledig 100% fast stilling som barnehagelærar f.t vikariat i
Rabben barnehage. Stillingen er i hovudsak ledig frå 01.04.23, med mogleg tiltredelse snarast.

For barnehageåret 2022/23 er stillingen organisert som 100% barnehagelærar, der 20% av stillingen har funksjon som pedagogisk leiar.

Rabben barnehage har 96 plassar, rundt 70 barn fordelt på 5 avdelingar. Barnehagen ligg på Eide i Odda og har fine naturområder i nærleiken som barnehagen kan nytta seg av. Vi har også høve til å bruka idrettsanlegg og ein flott aktivitetspark.

Barnehagen jobbar med å skape eit inkluderande barnehagemiljø. Vi ynskjer å laga trygge kvardagar for små og store gjennom relasjonsbygging i dei daglege aktivitetane og skapa gode rom for leik og vennskap.


Arbeidsoppgåver:

 • Medansvar for barna sin trivsel og utvikling
 • Stimulere til leik og skapertrang gjennom ulike aktivitetar
 • Leie det daglege arbeidet med å skape eit trygt og godt barnehagemiljø for enkeltbarnet og for gruppa
 • Pedagogisk utvikling i barnehagen
 • Planlegging, dokumentasjon, vurdering, tilrettelegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet
 • Godt teamarbeid og medverke positivt til det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Godt samarbeid med foreldra
 • Tverrfagleg samarbeid med ulike instansar og team

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Utdanning: Barnehagelærarutdaning eller tilsvarande
 • Erfaring er ynskjeleg
 • Evne til å jobba målretta og systematisk
 • Digitale ferdigheiter
 • Personlege eigenskapar- og interesse for faget
 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon

Personlege eigenskapar:

 • Positiv og imøtekomande og er ein engasjert, deltakande vaksen
 • Glad i arbeid med barn, evne til å skape gode relasjonar og evne til å samarbeide
 • Evne til å vere autoritativ; varm og grensesettande vaksen
 • Har godt humør og medverkar til å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Løysingsorientert
 • Fleksibel og kreativ
 • Trives godt ute i leik og aktivitet med barna


Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit travelt, men kjekt arbeidsmiljø
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Løn etter avtale (avhengig av stilling)
 • Rekrutteringsavtaler
 • Moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), og gode permisjons- og pensjonsvilkår.


Krav:

 • Politiattest

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.02.2023

Arbeidsstad:

Odda

Kontaktpersonar:

Anne Grethe Solberg

mob: +47 97558460

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: