Ullensvang kommune Utneheimen

Miljøarbeidar 20% kombinert med helgestilling 14% eller 21%

Ledig fast kombinert stilling som miljøarbeidar 20% og helgestilling 14% eller 21%

Om arbeidsplassen:

Pleie og omsorg vest er stasjonert på Utne og er ei samordna teneste. Det vil seie at me driftar både
sjukeheim, vaskeri, kjøkken og heimetenester. Personalet kan få oppgåver både på institusjonen
og i heimetenesta.
Sjukeheimen består av 24 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom. I
heimetenesta yter ein tenester til om lag 50 pasienter.
I tillegg har Utneheimen kjøkken og vaskeri.
I Omsorgstenesta vest har me eit godt arbeidsmiljø , med eit fleirkulturelt miljø.
Arbeidsoppgåvene er varierte , utfordrande og spennande .
Me er opptatt av at kvar enkelt pasient skal få gode tenester , tenester som er tilpassa kvar enkelt.
Dersom dette høyres interessant ut, håper me at du søkjer.

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktendeprat. God opplæring vert gitt .

Arbeidsoppgåver:
- organisere og drifte dagoppholdet som er kvar torsdag
- miljøarbeid
- Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
- Følgje opp eininga sine målsetjingar og yta tenester av god kvalitet innafor tildelte
  ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak

- Samarbeide og dela kompetanse på tvers av avdelingane
- Halde seg fagleg oppdatert
- Gjere seg kjent med og nytta kommunen sitt journalsystem ( Profil)
- Sørgje for presis og utfyllande dokumentasjon
- Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar

Ynskte kvalifikasjonar:
● God skriftleg og munnleg norskkunnskap
● Helsfagarbeidar/hjelpepleiar , ufaglærte kan søkje og verta vurdert

Personlege eigenskapar:
- Positiv og godt humør
- Engasjert
- Endringsdyktig
- Gode samarbeidsevner
- Fleksibel
- Punktlig og strukturert
- Førarkort klasse B

Me tilbyr:
● Varierte arbeidsoppgåver
● Lønn etter hovudtariffavtalen
● Løn etter avtale ( avhengig av stilling)
● Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode
 permisjons- og pensjonsvilkår.

Krav:
● Politiattest
● Godkjend tuberkulinstatus

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

29.02.2024

Arbeidsstad:

Utne

Kontaktpersonar:

Kari Skare Storhei

mob: +47 90999842

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: