Ullensvang kommune Tenester for funksjonshemma

100% stilling som vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut ved Tenesta for funsksjonshemma, Kinsarvik

Vernepleiar/ miljøterapeut - Kinsarvik
Turnus med langvakter/ døgnvakter.
100% stilling for vernepleiar/ sjukepleiar/ miljøterapeut

Stillinga har turnus med langvakter og døgnvakter, og arbeid kvar 4.helg, noko som gjev gode friperiodar. Ta kontakt med oss for å snakke om arbeidstid og turnus! Me har også rekrutteringstilskot for nytilsett vernepleiar og sjukepleiar.
Vår målsetting er å leggje til rette for at tenestemottakar skal meistre eigen kvardag og opptre mest mogeleg sjølvstendig ut frå eigne føresetnader. Me ynskjer å vere ein attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt.
Stillinga er knytt til ein person som bur i eigen bustad.
Personalgruppa er tverrfagleg, med både vernepleiar, sjukepleiar, fagarbeidar og assistent. Arbeidsmiljøet er prega av god kompetanse og engasjement.

Me tilbyr:

 • For vernepleiar/ sjukepleiar i turnus kr 25 000 i tillegg til tariffløn.
 • I tillegg rekrutteringstilskot i form av stipend til nytilsette vernepleiarar og sjukepleiarar: - Etter 1 års teneste vert det utbetalt kr 30 000.-
 • Etter 2 års teneste vert det på ny utbetalt kr. 30 000.-

Vi er behjelpelege med å skaffe/ leige husvære. Kommunen dekker kostnader inntil kr 7500 pr/mnd i husleige dei 3 første månadane.
Vi søkjer vernepleiar, sosionom, barnevernspedagog, sjukepleiar eller pedagogisk personell, samt helsefagarbeidar.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Legemiddelhandtering
 • Veiledningsansvar
 • Utarbeiding og oppfølging av fagplanar
 • Samarbeid med spesialisttenesta og pårørande
 • Utarbeide og følge opp interne rutinar i samarbeid med leiar
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø


Me ser etter deg som

 • kan stå i krevande situasjonar over tid, og har kompetanse frå arbeid med menneske med bistandsbehov knytt til autisme,utviklingshemming og atferd.
 • har gode samarbeidsevner og er fleksibel og positiv til endringar
 • har erfaring med vedtak etter kap 9
 • handterer uforutsette situasjonar på ein fagleg og etisk forsvarleg måte ● du må like å vere i fysisk aktivitet og kunne gå lange turar.
 • er stabil og personleg skikka til stillinga.
 • meistrar norsk skriftleg og munnleg
 • har ei løysingsorientert tilnærming til utfordringar

Me tilbyr:

 • Ein spennande og lærerik jobb
 • Opplæring og rettleiing
 • Fagtid i turnus
 • Dyktige, inkluderande og løysingsorienterte kollegaer
 • Lønn etter hovudtariffavtalen
 • Rekrutteringsavtale
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

Krav:

 • Politiattest


Kontaktperson: Avdelingsleiar Marit Ingebjørg Høyland, 975 58 509, marit.ingebjorg.hoyland@ullensvang.kommune.no

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

05.02.2023

Arbeidsstad:

Kinsarvik

Kontaktpersonar:

Liv Helen Mårstig

mob: +47 48102374

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: