Ullensvang kommune Utneheimen

Sjukepleiarar fast 3 x 100% og 1 x 93%

Ledig faste stillingar som sjukepleiar:
3 x 100 %
og 1 x 93 % hovudsakleg på natt

Om arbeidsplassen:
Pleie og omsorg vest er stasjonert på Utne og er ei samordna teneste. Det vil seie at me driftar både
sjukeheim, vaskeri, kjøkken og heimetenester. Personalet kan få oppgåver både på institusjonen
og i heimetenesta.
Sjukeheimen består av 24 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom. I
heimetenesta yter ein tenester til om lag 50 pasienter.
I tillegg har Utneheimen kjøkken og vaskeri.

I Omsorgstenesta vest har me eit godt arbeidsmiljø, med eit fleirkulturelt miljø.
Tenestene me utfører er mange og ulike , så me har ein innhaldsrik og spennande arbeidskvardag .
Me er opptatt av at kvar enkelt pasient skal få gode tenester , tenester som er tilpassa kvar enkelt.
Dersom dette høyres interessant ut, håper me at du søkjer .

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktende prat. God opplæring vert gitt .

Arbeids og ansvarsområde er blant anna :
- Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard, og rettleia anna personale i faglege
  og etiske spørsmål
- Kjenne til og og bruka eininga sine prosedyrar og rutinar
- Sørgje for presis, oppdatert og utfyllande dokumentasjon i journasystemet vårt - Profil

- Legemiddelhåndtering og opplæring
- Oppfølging etter legevisitt
- Halde seg fagleg oppdatert
- Følgje eininga og avdelinga sine målsetjingar og yte tenester av god kvalitet innafor tildelte
  ressursrammer i samsvar med tenestemottakar sine vedtak
- Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane

Ynskte kvalifikasjonar:
- Autorisert sjukepleiar ,vernepleiar kan søkje og verta vurdert
- Positiv
- Engasjert
- Endringsdyktig
- Gode samarbeidsevner
- Fleksibel
- Punktlig og strukturert
- Førarkort klasse.B
- Gode norskkunnskapar, både skriftleg og muntlig
- Interessert i å arbeide med eldre mennesker

Personlege eigenskapar:
- Gode samarbeidsevner
- Evner til nytenkning
- Likar utfordringar
- Tar initiativ og ansvar
- Endringsdyktig
- Positiv

Me tilbyr:
● Varierte arbeidsoppgåver
● Lønn etter hovudtariffavtalen
● Løn etter avtale ( avhengig av stilling)
● Rekrutteringsavtaler
● Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
● Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode
permisjons- og pensjonsvilkår.
● Godt fagmiljø
● Godt arbeidsmiljø
● Fleirkulturelt arbeidsmiljø

Krav:

● Politiattest
● Godkjend tuberkulinstatus

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

29.02.2024

Arbeidsstad:

Utne

Kontaktpersonar:

Kari Skare Storhei

mob: +47 90999842

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: